Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Terstands of afkeerigheid des harten meer zal kennen; wanneer hij met al de gezaligden ran zonde, moeite en strijd zal ontheven zijn, en eeuwig leven zal in volmaakte kennis, onbevlekte heiligheid en sloorelooze vreugd. — O! welk eenen troost smaakt hij , door de verzekering die de Heilige Geest hem schenkt van dat eeuwige leven.

De Heilige Geest geeft de godvruchtigen, die Hij door middel van het Woord verzekert van hunnen genadestaat en toekomende verwachting, te gelooven • ja, Hij drukt het met kracht op hunne harten, dat degenen die God gekend, geroepen, geregtvaardigd en geheiligd heeft, ook verheerlijkt worden; dat er geene verdoemenis voor hen is, omdat zij in Christus zijn; dat zij niet verloren zullen zullen gaan in eeuwigheid, en niemand hen uit de hand van Jezus zal rukken, of uit de hand Zijns Vaders ; dat zij met hun verheerlijkt hoofd, wiens vleesch zij tot een zeker pand ven hunne zalige opstanding in den hemel hebben, eeuwig zullen leven; waarvoor zij Zijnen Geest tot een tegenpand in zich hebben, die hen reeds doet zoeken de dingen die boven zijn, daar Christus is aan de regterhand Zijns Vaders ; zoodat zij daardoor bovenmate verblijd en vertroost, betuigen: Ik weet in Wien ik geloofd heb, en ben verzekerd dat Hij magtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag. — O! Zalig voorregt, door

Sluiten