Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, zelfs hunne zondige vermakeu, voor hunnen verlichter) geest te laag, te onedel, te niètig en te gering zijn om dezelve na te jagen.

De invloed van de reeds behandelde zaken, namelijk: dat zij het eigendom van Christus zijn; dat zij door Hem gekocht en verlost zijn, en hetgene daar verder uit voortvloeit, doet de Heilige Geest zoo krachtig op hun gemoed werken, dat zij niets vuriger wenschen, dan om wegens hunne dure verpligting aan de vrijmagtige liefde Gods, den Heere te dienen; God te verheerlijken in ligchaam en in geest; en dit wenschen zij niet slechts nu en dan, maar voortaan hun gansche leven daar aan toe te wijden; daartoe is al het boven voorgestelde hen als eenen sterken spoorslag. — Trouwens, was is er voor hen betamelijker en zaliger dan dien Heer die hen vrijkocht, te dienen ; welke dienst door hen slechts als eene voorbereiding voor de eeuwigheid beschouwt wordt. — Datgene wat in den hemel volmaakt geoefend wordt, wenschen zij in dit leven reeds aan te vangen en voort te zetten; en dit is waarlijk het onloochenbaar kenmerk van iemands genadestaat; dit openbaart zich al aanstonds na de waarachtige ontdekking van den zondaar; zijne begeerte is toch, om niet alleen verlost, maar hier reeds. gereinigd te worden en te strijden-tegen de zonden. — Uit de opregte lust en begeerte om in het verbor-

Sluiten