Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te dienen. En daarzij van zich zeiven niets vermogen, smeeken zij daar toe, voor zich en voor elkander, om het licht en de kracht des Heilige Geesles. Telkens roepen zij tot den Heere: Och! dat mijne wegen gerigt werden om Uwe inzettingen te bewaren; biddend zingen zij:

Doe mij op 't pad van uw geboden treên; Schraag op dat spoor mijn' wankelende gangen! Daar strekt zich al mijn lust en liefde heên: Och neig mijn hart, en vurig zielsverlangen O! Heer! naar Uw getuigenis alleen, Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.

Ja zij smaken zoo veel genoegen in het dienen van God, dat zij daarmede al de vreugd die de wereld aanbiedt, al hare vermaken , van welken aard ook. daar niet mede willen verwisselen. — Wanneer zij het zalige van de dienst van God smaken, dan roepen zij met den Dichter van den lY&en Psalm wel uit: Gij hebt vreugd in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als der goddeloozen koorn en most vermenigvuldigd zijn.

Ja Gods getuigenissen zijn hunne vermakingen en hunne raadslieden. — Zij kunnen naar waarheid betuigen i

Uit al den schat van 't gansche wereldrond, Is nooit die vreugd'^ïi mijn gemoed gerezen,

Die ik in Uw' getuigenissen vond; Ach! werd ik in Uw wetten onderwezen.

Sluiten