Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen wonder, wanneer de godzaligen (hetzij zwakker of sterker in het geloof, indien zij slechts in opregtheid den Heere liefhebben) met eenen door den Heere opgewekten ijver hunnen God, die hen lief had met eene eeuwige liefde, en trok met goedertierenheid , dienen ; dan smaken zij voorproeven van de hemelsche gelukzaligheid; want dat zal eeuwig het werk van den hemel uitmaken; en worden zij nu hier reeds voorbereid voor de. inwoning van dat zalig oord, geen wonder dat zij dan ook aanvankelijk leeren beoefenen, hetgene daar, volmaakt zal verrigt worden; en dat zij dan ook reeds op de reis naar het hemelsch Vaderland , onder die werkzaamheden, die in verband staan met de verrigtingen, welke de bewoners van het vaderlijk huis uitoefenen, iets van de hemelvreugd smaken. Trouwens zij hebben de beginselen van de eeuwige vreugd reeds in hunne harten, als waarborg dier zaligheid die zij na dit leven smaken zullen, die hier geen oor gezien, geen oor gehoord heeft, noch in het hart der menschen is opgekomen. Geen wonder, dat zij hier in het kennen, liefhebben , eeren en vreezen, van hunnen verbondsGod; in het verlustigen in Hem, in zijne hooge deugden en werken in de natuur en in de genade, reeds eene groote blijdschap smaken , die vermeerdert door de verzekering dat zij dit hun geliefkoosde Werk . hetwelk zij helaas! hier zoo afgebroken verrigten, en hetgene

Sluiten