Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar Christus is aan de regterhand huns Vaders, zonder dus den Heere met gewilligheid en met ijver te dienen? Dit ware even zoo onmogelijk als dat tij (zoo als onze dierbare Catechismus spreekt) die door een waarachtig geloof Christus zijn ingeplant, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid; of dat zij die duur gekocht zijn, God niet in ligchaam en Geest zouden verheerlijken. En zoude het nu wel verder behooren bewezen te worden, dat deze leer eene troostleer is, in leven en in sterren ? O! neen, elke bijzonderheid (dit zal voorzeker ieder opmerken die de dingen, welke dés Geestes Gods zijn door genade heeft leeren onderscheiden) brengt het hare aan, om het gemoed van den waren Christen onder druk fa kruis op te beuren en te vertroosten. Wanneer dus deze waarheden het hart van den lijdenden godvruchtigen vervullen, dan kan hij door alles henen dringen, in Gods kracht alle* te boren komen, ja zelfs vrolijk juichen in zijnen God., wanneer het rondom duister is, en geen licht van aardschen voorspoed zijn pad besch ij n t; ja zelfs dan, wanneer er geen rund meer in zijne stal is, en de wijnstok zijne vruchten niet geeft, opspringen in zijnen God; maar enk in het uur, net beslissend uur, van den dood, kalm en gelaten zijn, en vragen : dood! waar is uw prikkel; hel! waar is uwe overwinning ? nog eens, hij kan met den godvruchtigen Asaf betuigen: bezwijkt

Sluiten