Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zitten; boe menigmalen is het bevestigd, vrat Gods woord ons leert, dat de goederen dezer aarde, met al hare genoegens, zich vleugelen maken als een- arend. — Hoe wisselend en hoe onbestendig is hier alles. — De wereld immers gaat voorbij, en de brooze mensch wandelt er op, als in een beeld; hij weet den dag zijns doods niet; geen waar genoegen leveren de aardsche dingen op; en al ware dit zoo, wat zullen zij dan nog tot vertroosting aanbrengen in het uur van sterven ? dan voorzeker hebben zij geene waarde meer. 0! wat zal dit woord dan geducht en onzettend zijn: Mensch gedenk dat gij uw goed genoten hebt in dit leven! hoe rampzalig zal het dan zijn, zich van alles verlaten te zien, en zóó de eeuwigheid te moeten intreden.

Zouden uitwendige godsdienstpligten ook onzen waren troost in leven en in sterven kunnen uitmaken? of wanneer men zich vleide met Gods barmhartigheid, en zijne regtvaardigbeid, heiligheid en waarheid verloochent, zoude men daarmede zijn gemoed kunnen gerust stellen ? O! hoe wankelbaar is ook deze droggrond, waarop zoo velen zorgeloos nederzitten. Indien uwe geregtighcid, zeide Jezus, niet overvloediger is dan die der Parizeen en Schriftgeleerden, gij zult Gods Koningrijk niet ingaan.

Zoude het genoegzaam zijn om onze zielen te troosten, dat wij waarlijk in ons verstand

Sluiten