Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuigd waren, en ons geweten het ons telkens deed gevoelen, dat vrij met een leven in de zonden, dat wij zonder eene waarachtige verandering en bekeering, niet zalig kunnen worden, zelfs dan wanneer men diepe indrukken in zijn hart omdroeg van deze waarheid, ja somtijds daarover hooggaande aandoeningen gevoelde, vooral dan, wanneer men aan dood en eeuwigheid denkt, of op een krankbed nederligt? Menschen die zich in deze gemoeds gesteldheid bevinden, worden er nog al vele gevonden, vooral onder diegenen welke in hunne jeugd, hetzij door vrome ouders, of anderen , vermaand werden, of onder de ernstige prediking van godvruchtige Leeraars geleefd hebben , of zich nog bevinden.

Maar als het bij deze overtuigingen en aandoeningen (die niet zelden met zondige bedrijven afgewisseld worden) blijft, zonder dat er bij dezelve bespeurd wordt, dat ware gezigt van zonden en schuld; dat opregt berouw en leedwezen over dezelve, en toevlugt nemen tot Jezus, om door Hem geleerd, gereinigd en geheiligd, zoo wel als verlost te worden, en wanneer datgene, wat de zoodanige nu en dan, niet uit het ware beginsel, gevoelt, slechts als eene morgenwolk, en als een vroegkomende daauw moet beschouwd worden, dan is voorzeker (hoewel hij echter zich heimelijk daarmede gerust stelt) de troost, die daaruit voortvloeit, een valsche troost, die zeer gevaarlijk is.-

Sluiten