Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Och! dat elk die dit leest, zich voor den Heere mogt onderzoeken, welken troost hij heeft, en uit welke bronnen dezelve voortvloeit, opdat hij het gebouw zijner zaligheid niet op eenen zandgrond vestige, en alzoo zijnen val zeer groot zoude zijn in het uur van den dood.

Dat niemand zich met valsclfe overleggingen bedriege, want hoe rampzalig zoude het zijn, wanneer men dit te laat ontdekte, en zich dan voer eeuwig verloren bevond.

Ieder mensch, dat is onbetwistbaar zeker, heeft eenen i troost, eenen waren , of eenen valschen; en zij die eenen valschen troost hebben , vleijen zich voorzeker met het een of ander , waarop zij gerust voortleven, zonder tot zelfonderzoek te komen; was dit niet zoo, men zoude niet in de zonde kunnen voortleven, of met eenige uiterlijke pligten, of ras voorbijgaande overtuigingen, die Gods Woord ongenoegzaam verklaart, zich kunnen te vreden houden; men zoude, biddend om het licht en de kracht des Heiligen Geestes, zich tot Gods getuigenis (die spiegel die niet vleit) begeven, om te vernemen hoe het met ons, in eene zaak van zoo veel gewigt, gesteld is; om te beproeven, of wij ons zeiven misleiden , of dat de waarheid in ons is. In aardsche zaken, van veel minder belang, doet de mensch veel meer moeite, om zich van hetgeen waar bij hij belang meent te hebben, te verzekeren; daarin toch handelt hij zoo liglvaardig niet ali

Sluiten