Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de dingen die zijn eeuwig heil betreffen. Dat wij in het heden der genade ernstig leerden bedenken, wat er al» ware, eenige troost in leven en in sterren, is voorgedragen; dat ieder zich afvrage: wiens eigendom ben ik ? zag ik ooit op de regto wijze, mijn gemis van God? gevoelde ik daarover eene droefheid naar Hem , die eene onberou welijke bekeering tot zaligheid werkt; leerde ik daardoor tol Christus vlugten, om door Hem gereinigd, en verlost te worden van de zonde, en de dienst des satans? Indien deze dingen ons geheel onbekend zijn, dan kunnen wij op- grond der uitspraken van Gods Woord ons verzekerd houden , dat wij den waren troost nog mksen, en ons met de teedere bewaring Gods, en de verzekering van hei een wig leven door den Heiligen Geest, niet kannen verblijden, dewijl er geene begeerte is om voortaan opregt, gewillig en met ijver voor den Heere te leven.

Maar hoe groot is dan niet het ongeluk van den mensch dia dit mist; wat hij ook moge bezitten van de goederen der aarde; boe groot ook de eer is die bij van menschen mag ontvangen; bier reeds is hij ongelukkig met alles «at nam de wereld aanbiedt, door het gemis van Gods zalige gunst, van de» vrede des gemoeds, en alzoo van den waren troost in leren en in sterven; en wat zal nog daarenboven zijn lot zijn in de ure* des doods? wanneer dat alle» waarmede hij zich op zijnen weg nóg vertroos-

Sluiten