Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te, hem zal ontzinken, en wanneer hij dun zoo, zonder waren troost, de eeuwigheid zal moeten instappen. En wie'zal het beschrijren, wat hij in de eeuwigheid ondervinden zal. Ach werd deze waarschuwing op het hart gedrukt van hen, die zich over hunne wezentlijke belangen tot biertoe niet bekommerden.

Jezus wil door zijn bloed nog zondaars reinigen ; hen heiligen door zijnen Geest. Hij verbreekt zonden banden; verlost van het geweld des satans; maakt onwillige van harten bereid tot zijne dienst; met één woord, hij wil de grootste zondaren barmhartigheid bewijzen.

Sta toch stil op uwen weg medezondaar! keer, biddend om de verlichting en kracht des Heiligen Geestes terug van het pad dat regt schijnt, maar waarvan het einde is, een eeuwig verderf. Heeft de god dezer eeuw, die uwe zinnen verblindde, tevens u in den waan gebragt, dat aan de dienst van Jezus, een treurig, naargeestig leven verbonden is; het tegendeel is waarheid; zelfs in het gezigt en het gevoel van zonden, 'wanneer dezelve beleden worden aan de voeten van Jezus, is meer genoegen en waren troost, in het uitzigt op zijne magt en gewilligheid , dan de werelddienaar in zijne grootste vermaken immer genieten kan. Mogt gij het in Gods kracht maar beproeven, gij zoudl het weldra ondervinden , dat wij u de helft daarvan niet

Sluiten