Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konden aanzeggen. Ach! ware deze opwekking voo» u gezegend; boogt gij uwe knieën voor Jezus, en riep gij met hart en mond uit: dierbare Verlosser! maak mij Uw eigendom; reinig, heilig en verlos mij; schenk mij daardoor dien eenigen waren troost in leven en in sterven.

Wordt dit stukje gelezen door heilbegeerige harten; deze vraag ik: (en ware het als of zij in Gods tegenwoordigheid die vraag beantwoorden) of er iets in de geheele wereld is, waarin zij, buiten Jezus, den waren troost voor hunne zielen vinden kunnen? wat zoude hen toch kannen vertroosten, dan alléén de verzekering, dat zij door Jezus vrijgekocht, en door Hem verlost zijn; niet op eene wijze zoo als zij, die Hem niet waarlijk begeeren, en echter wel door Hem verlost, dat is, na een zondig leven ten hemel gevoerd willen worden? neen zóó begeeren zij Jezus niet, om Hem, als het ware, tot eenen dienaar der zonde te maken; maar zij begeeren om door zijn bloed en Geest gereinigd en geheiligd te worden; om te strijden, zelfs tegen de door hun vleesch geliefkoosde zonden; om Jezus, in alles, waartoe Hij geworden is te omhelzen, dat, ja dat zoude hunne zielen vertroosten.

Maar welligt denken de zoodanigen bij zich zei ven: Ach! ware ik Jezus* eigendom! hoe groot is dit; zoude zulks nog het voorregt worden van een zoodanige als ik mij bevinde,

Sluiten