Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een die zoo zondig, zoo diep bedorven, die zoo traag en lusteloos is? Ja, aan zulken verheerlijkt Jezus Zijne genade. Is het niet in waarheid uwe zielsbegeerte: (hetwelk gij in de stille eenzaamheid telkens biddend smeekt) dat Jezus Koning over uw hart moge zijn, dat Hij daarin Zijne wetten schrijve , en maken mogt dat gij in Zijne inzettingen wandelt. Deze begeerte, ach! mogt gij het zien, is reeds uit Hem5 vleesch en bloed openbaren dit niet. Mogt gij nu eens erkennen wat c!e Heere u schonk; erkennen, dat Jezus u door zijn bloed kocht, en u aanvankelijk van het geweld des satans verlost heeft; en begeerdet gij ernstig, hartelijk dat de door Hem verworven , en u reeds geschonken Geest, u verzekerde van het eenwig leven, waarvan de beginselen reeds in u zijn. Tracht daartoe van alles afgebragt te worden, waarop gij nu nog heimelijk leunt.

De eenige grond van uwe behoudenis, ligt niet in uwe werkzaamheden, in uwe gestalten, of tranen, maar in Jezus; die gestalten verwerpen wij niet, 0 neenJ zij zijn zielverkwikkend , en leveren benijzen van ware verandering en vernieuwing, en er wordt nimmer geloof geoefend zonder gestalten of gevoelige gewaarwordingen ; maar de grond van onze zaligheid ligt buiten ons, geheel buiten ons, in de volkomen genoegdoening van Christus.

Zoodra gij dit regt inziet, zult gij , hoe gij u ook bevindt, zoo zondig en schuldig als gij

Sluiten