Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u voor den Heere erkent te zijn, u aan Christus ter. zaliging overgeven, en den vrede, den troost en de blijdschap smaken, die aan de omhelzing van Christus, aan de aanneming van Hem, met al Zijne schatten en gaven verbonden is. Dan zult gij Gode de eer van al dien arbeid, die tot uwe zaligheid aan u besteed is, toebrengen, en gij zult geloovig en blijmoedig uitroepen, nu weet ik het, dat Je zus niet alleen anderen vrijkocht en verloste, maar ook mij; ja, ik ben Zijn gekocht eigendom in leven en in sterven; mijne ziel gevoelt nu den waren troost en blijdschap. Wie zal mij scheiden van de liefde Gods; alles zal mij tot zaligheid dienen; en het eeuwig leven, dat nu reeds in den aanvang mij geschonken is, waardoor ik Jezus voor mijn hart begeer, en waardoor ik al zijne vrijgekochte onderdanen bemin, dat zal ik genieten, daar, waar ik Hem die mij liefhad, zal verheerlijken, prijzen en grootmaken.

Ach! (dif begeert mijn hart) mogt deze geringe arbeid in 's Heeren hand, daartoe gezegend zijn, zoo dat gij met aflegging van ongeloof en twijfelzucht; vrolijk moogt aanheffen:

Looft Hem die u al wat gij hebt misdreven, Hoeveel het zij, genadig wil vergeven:

Uw' krankheén kent, en liefderijk geneest. Die van 't verderf uw leven wil verschoonen; Met goedheid en barrnhartigheèn n kroonen;

Die in den nood uw, reader is geweest.

Sluiten