Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijt gij somtijds vrijmoediger om u tot Jezus te wenden dan tot den Vader, die gelijk gij hoordet, zwak- en sterkgeloovigen, allen, die slechts in opregtheid voor Hem leven, zoo naauwkeurig bewaart; hoor dan de onderrigting van eenen nu zaligen Dichter, die zegt:

Maar denkt gij ruim van Jezus min, Mistrouwt dan niet den Vader;

Hij stemt volmaakt met Jezus in;

Komt, voeg u bij het Godsgezin, En treedt den Rijkstroon nader.

De Heer betuigt ook tot u, o! mogt gij het gelooven, en er uwe zielen mede vertroosten :

Opent uwen mond, Eischt van mij vrijmoedig,

Op mijn trouw verbond;

Al wat u ontbreekt

Schenk Ik, zoo gij 't smeekt, Mild en overvloedig.

Welk een voorregt bezit gij Christen! die de voorgestelde waarheden tol uwe vertroosting en blijdschap gelooft. Zijt gij door genade het eigendom van Christus geworden, smeek dan gedurig licht des Geestes, om bij dat licht in te zien, hoe gij dat geworden zijt; niet minder toch dan door het bloed van Gods Zoon; Hij verloste u van het geweld des satans, en zal u eens volkomen verlossen.

Sluiten