Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denk tevens hoe vele vertroostingen gij, inf kommervolle wegen, of onder de mishandelingen der goddeloozen, van uwen God moogt genieten. Wie heeft u tot hiertoe gebragt? Wie heeft u door zoo vele posten geholpen? was het niet uw Verbonds-God uw verzoenden Vader in Christus ? Nu, daar uwe ontrouw , zijne trouw nimmer zal te niet doen, zoo zal Hij verder, niet alleen met allen nooddruft des ligchaams en der zrel u verzorgen, maar ook alles voor u ten beste doen uitloopen , tot Zijne eer, en tot uw heil.

Bezit gij niet veel van het aardsche goed; moet gij welligt ter verkrijging van het dageHjksch brood eenen zwaren arbeid verrigten r wees tevreden in uw lot; bedenk hoe groot uwe bezitting is in Christus; en dat gij als zijn eigendom , een veel grooter en beter deel bezit, dan zij die hezelve in dit leven hebben, het weinige toch dat de regtvaardige heeft, i» beter dan de overvloed van vele goddeloozen. Zeg veel met David: zwijg Gode mijne ziel I van Hem is mijne verwachting en zing veel met Hem op het pad uwer vreemdelingschap , zelfs dan , wanneer daarop druk en kruis utreffenc

O mijn' ziel wat buigt ge u neder!

Waartoe zijt ge in mij ontrust; Voed het oud vertrouwen weder;

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust Menigwerf heeft God uw' druk.

Doen verwisslen in geluk.

Sluiten