Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neer de uren slechts als oogenbiikken zijn) weder van elkander moeten scheiden, en zich dan begeven tot hunne beroepsbezigheden, of tot de waarneming van huiselijke zaken, verzorging van kinderen, tot aardsche beslommering, moeite en zorgen, ja, somtijds tot hetgene nog veel erger is, tot afkeerige huisgenooten, of tot menschen wien zij dienstbaar zijn, of met welke zij wegens maatschappelijke betrekkingen, of posten die-zij te vervullen hebben, moeten verkeeren , die hunne vijandschap hen openbaren en wier redenen hun dikwerf zoo smartelijk zijn , dat zij zich daarover bedroeven en ergeren. ;

Rampzalige afwisseling.* En hoe vele Godvruchtigen bevinden zich waarlijk in zoodanigen toestand, die van verdriet voorzeker omkwamen, was die eenige ware troost: dat zij Jezus eigendom zijn en eenmaal bij Hem zullen wezen, hun niet tot sterkte en ondersteuning. Maar dat houdt dan voor eeuwig op , lievelingen van God! dan zult gij zulke afwisselingen niet meer kennen: neen, maar dan zult gij eeuwig, storeloos, onder het gezaligde volk, eene nu nog ongekende blijdschap smaken ; dan zal dat bevestigd worden , hetwelk hier zoo dikwijls met onderworpen verlangen in de eenzaamheid of in de godvruchtige, gezelschappen gezongen wordt.

Maar 't vrome volk in U verheugd, Zal huppelen van zielevreugd;

Sluiten