Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar zij hun' wensch verkrijgen,

Hun blijdschap zal dan onbepaald, Door 't lieht. dat van Zijn aanzigt straalt, Ten hoogsten toppunt stijgen. O! dat wij onder alles, dat ons hier smart, waarover wij ons bedroeven , en onze zielen moeten kwellen, verheugen, geliefde vrienden en vriendinnen in den Heere! Wij hebben hier eene sterke en overvloedige vertroosting, niet in ons zeiven, o neen! niet in onze opgewektheid of heiligmaking, maar in Christus onzen dierbaren Borg, en in Zijne volkomene voldoening. De vrede Gods die wij daaruit smaken , is ons een waarborg dat wij eeuwige zaligheid , onuitsprekelijke blijdschap genieten zullen ; en dat wij, daar wij nu slechts met veel gebrek zamen zijn, en eenige uren vereenigd God mogen dienen: of hoe wij elkander liefhebben, echter verre, naar het ligchaam van elkander zijn gescheiden, ja, in eene pijnlijke afgescheidenheid moeten leven op aarde, dat wij eenmaal allen zamengebragt zullen worden om ons te vereenigen om den troon van het Lam , zonder ooit van elkander gescheiden te worden ; om Hem, die ons vrijkocht en verlostte, die ons, onder zoo vele zalige vertroostingen , zoo veilig behoed en den weg overgebragt heeft, en ons inleidde in de, door Hem voor ons verworven, heerlijkheid, met vereenigde, door dankbaarheid en hemelvreugd verliefde harten , toe te brengen : aanbidding ,

lof, eer en heerlijkheid.

Sluiten