Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MACHT VAN DEN VREDEMAKER.

In uw licht zien wij het licht.

Ps. XXXVI: 10.

God heeft zich geopenbaard.

Ziedaar den juichtoon van een tot God wedergekeerd gemoed.

God heeft zich geopenbaard, en met die openbaring eeuwige krachten ter beschikking gesteld van een ieder, die gelooft.

En dit geloof is geen ijdele waan van een opgewonden gemoed, maar integendeel de hoogste zekerheid der waarheid.

God heeft zich geopenbaard, en deze openbaring, zoo goddelijk verheven als zij is, is nochtans begrijpelijk ook voor het allergeringste verstand en toegankelijk voor het eenvoudigste gemoed. Want Gods openbaring.is geen bekendmaking van diepzinnige denkbeelden, slechts verstaanbaar voor het ontwikkeld verstand. Integendeel, zij is de sprake Gods tot het hart van den mensen, die zoo zij wordt verstaan, de volkomen vervulling is van de dringendste behoeften van 's mensehen gemoed.

Wij zijn uit God, en ons hart kan niet rusten tenzij het weder tot God is teruggekeerd. Ons hart heeft een

Sluiten