Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

innerlijke behoefte naar God, en nauwelijks heeft dit hart zin Oorsprong weder teruggevonden, of het verheugt zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; en nu wordt er een macht geboren, die zichzelve en anderen beheerscht.

Helaas, dit hart is door de zonde van zijn Oorsprong vervreemd, en daarom zwerft het rusteloos rond, zoekende vrede, vreugde en vrijheid; maar hoe duizendwerf ook doorzijn verduxsterd verstand teleurgesteld, dit arme verstand zal den mensch een nieuwe misleiding bereiden, indienhet niet eindelijk luistert naar de stem van den goeden Herder, dien (*od gegeven heeft, om ons weder tot Hem te leiden

God kent onze diepe ellende en heeft daarin voorzien; daarom heeft Hg zich aan ons geopenbaard en voor deze openbaring worde Hij eeuwig geprezen!

God heeft zich geopenbaard.

Op de eerste bladzijden dier openbaring zie ik den oorsprong der zonde en haar rampzalige gevolgen. Daar vertoont zich onmiddellijk wantrouwen, vijandschap, broedermoord; eindeIgk een toenemende goddeloosheid, die de eerste wereld doet verzinken in verderf en ondergang.

Noach en de zijnen betreden een nieuwe aarde, maar ook in zijn geslacht openbaren zich de rampzalige gevolgen der zonde, en deze zou opnieuw alles in het verderf medeslepen, indien de Almachtige ons niet in Abraham den weg had doenkennen, langs welken wij weder met Hem in gemeenschap kunnen komen. — Maar het zal in een omgekeerde orde zijn, dan die, welke de mensch meent. Het zal de orde Gods zijn, die de hoogste wijsheid en de eenige weg is, waardoor wg Weder tot Hem kunnen komen. Het is de weg van niet begrijpen, maar gelooven. — Dit is de weg van Abraham geweest.

Niet in den weg van eigen verstand, niet in den weg van

Sluiten