Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren heenga? Zie, Gij hebt mij geen zaad gegeven, en de zoon van mijn huis verzorger zal mijn erfgenaam zijn."

>Neen," is het goddelijk antwoord, »deze zal uw erfgenaam niet zijn, uw. eigen zoon zal uw erfgenaam zijn. Zie opwaarts naar den hemel, en tel de sterren, zoo gij die tellen kunt; alzoo zal uw zaad,zijn!"

Goddelijke vreugde.daalt in het hart van Abraham; hij gelooft het ongeloofelijke, en de vrede Gods vervult zijn gemoed.

Maar nu, welk een ontzaglijke ontdekking voor hem en voor ons: dit geloof, dat God waak is en de algenoegzame vervuiler van al zijne beloften, wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend.

Het diepe geheim: hoe kan de van God afgevallen mensch weder met God vereenigd worden? is opgelost. Het is het kinderlijk geloof, het is het staatmaken op Gods beloften. Maar hier wordt tevens de oorzaak ontdekt, die ons belet om met God in gemeenschap te komen. Het is ons door de zonde ontrust geweten, dat ongeloof kweekt, waardoor het ons onmogelijk wordt op Gods beloften te vertrouwen.

Hoe eenvoudig en natuurlijk, maar tevens hoe goddelijk wordt ons de wederveréeniging van God en den mensch voor oogen gesteld. Ü, aanschouwen wij met aandacht het goddelijk onderwijs, ons in den persoon van Abraham gegeven; lankmoedig verwachtende verkrijgt hij den zegen.

En ook de oorzaak, waardoor God en de mensch weder een konden worden, en de mensch zijn koninklijke macht terug verkrijgt, deze is voor Abraham niet verborgen gebleven. Want waar goddelijke viede en vreugde zijn gemoed vervullen , kunnen zjjn godgewijde blikken een hoogere vlucht nemen. Wij zien het, hoe hij door steeds inniger gemeenschap met God het plan Gods tot redding der wereld kon ontdekken. Of heeft de Heiland het ons niet zeil bekend

Sluiten