Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt: > Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geweest."

Heerlijk openbaarworden van de terngkeerende macht in den mensch, wanneer hij de orde Gods volgt, waardoor die macht alleen in hem kan terugkeeren. Welk eene macht ziet men in den zoo ootmoedigen Abraham, die eerst zichzelven onder de macht Gods stelt en dan door die macht weder anderen beheerscht.

»Wij zien — zegt Murray — in Abraham zich eene macht ontwikkelen, die door het gebed instaat was over het lot te beslissen van hen, die met hem in aanraking kwamen. In Abraham wordt het openbaar, dat het gebed niet enkel een weg is om voor onszelven een zegen te ontvangen, maar om de koninklijke macht van den mensch te laten gelden, waardoor hij op de geschiedenis invloed kan oefenen.

»Wij lezen van geen gebed, dat Abraham voor zichzelven deed. Zijn gebed voor Sodom en Lot en voor Abimelech, voor Ismael toont, welke macht een man, die Gods vriend is, heeft, om over den loop der gebeurtenissen een koninklijke heerschappij te voeren. De mensch is voor zulke koninklijke heerschappij geschapen." *)

Dit toont ons de strekking van Gods openbaring. Heeft de mensch door de zonde Gods heerlijkheid verloren, wij zien in Abraham hoe Gods beeld weder in hem wordt hersteld.

Hoezeer wordt alles met ontzag vervuld voor den man, die een vriend Gods mag worden genoemd. Is de wijsheid der menschen hier werkzaam geweest, om zulk een machtige persoonlijkheid te vormen ? Immers neen.

Hier is het te aanschouwen, dat met de herstelling van Gods beeld in den mensch, tegelijk diens oorspronkelijke

1) Andrbw Murray. De School des Gebeds. Amsterdam, 1884.

Sluiten