Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerlg'ke eigenschappen weder tevoorschijn treden. — Natuurlijk. — Nu immers kan de wijsheid Gods weder in hem werkzaam zijn. Nu eerst en nu alleen wordt de mensch weder waarlijk mensch. Hij wordt een dienstknecht Gods, en laat iets van Gods heerlijkheid op aarde aauschouwen.

Gij zijt een vorst" Gods! roept een heidensch stamhoofd uit; ja zelfs de Priester-koning Melchizedek biedt hem zijne hulde.

Daar staat dus eene persoonlijkheid in bet voorportaal der Schrift ons voor oogen, die ons predikt: de van God vervreemde zondaar kan door gemeenschap met God, dat is: door vertrouwen te stellen in den Vertrouwenswaardigste, weder in zgn oorspronkelg'ke heerlijkheid worden hersteld.

Maar alleen daardoor — door niets anders. — Klaar en duidelijk wordt hier gepredikt, dat in zijn persoon iedere vraag van alle tjjden, ook de sociale vragen van onzen tijd zijn opgelost.

Is Abraham dan geen persoon geweest van gelijke bewegingen als wg' ? Was hij geen zondaar gelijk wij, en is ook niet bij hem de zwakheid van onze gevallen natuur openbaar geworden V En desniettegenstaande is hg' door het eenvoudig Godsvertrouwen opgeklommen tot eene persoonlijkheid, wier grootheid ons verbaast, en die toch ook voor ons bereikbaar is, indien wij willen wandelen in de voetstappen van Abraham, die door geloof en lankmoedigheid, Gods beloften heeft verkregen.

Herinneren wg' ons nog eens die voetstappen Abrahams. Daar zien wij hem heengaan, gehoorzamende aan een goddelijk bevel, waarvan hg de bedoeling niet begrijpt; naar een land, dat hg niet kent, om den zegen te ontvangen door God beloofd. Doch de voornaams!e belofte wordt niet vervuld, en

Sluiten