Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles toont dat zij nimmer vervuld zal worden. Maar hij pleit op Gods trouw, en onder dit pleiten klimt de grootheid van Abraham steeds; want daardoor wordt de mensch met God vereenigd en ontvangt hij goddelijk leven, goddelijke wijsheid en goddelijke kracht.

Nu kan Abraham zichzelven verloochenen en aan Lot de keuze overlaten, waar hij als rechtmatig eigenaar had moeten beslissen; geen eigenbelang"bezielt hem. —■ Nu kan Abraham uit den weg gaan, wanneer men hem van zijne putten berooft, om weder op andere plaatsen het onmisbaar water te zoeken.

Maar wordt Lot gevangen genomen en van het zijne beroofd, dan wordt de toegevende, zachtmoedige herder een krijgsoverste, en zgn eenvoudige herders worden dappere soldaten, die geoefende krijgsbenden op de vlucht slaan.

In Abraham ontdekt zich eene persoonlijkheid, dio met zgn talrijke dienaars een geheel uitmaakt, en zgn huisbezorger tot een even voortreffelijk persoon vormt als hij zelf is.

En is Abraham een man, die achting en eerbied bij zijne onderhoorigen kweekt, welk een vader is hij! In Isaak, den zoon der belofte, zien wij welk een opvoeding hij zgn zoon heeft gegeven.

Het ontzaglijk bevel was aan Abraham gegeven: »Offer Mij uwen eengeboren, dien gij liefhebt," en zien wij geen aarzeling bg Abraham om aan Gods bevel te gehoorzamen; ook niet bij Isaak; ook hg heeft geleerd te gehoorzamen; ook hij kent geen anderen wil dan dien zijns vaders. Hij kent de liefde van dien vader, maar weet ook dat Gods wil diens wet is geworden, en er bij Abraham aan geen vergissing is te denken. Hij, die gelooft, kweekt geloof, en ook de 17jarige Isaak gehoorzaamt!

0 gijlieden, die peinst op welke wijze de dreigende storn:

Sluiten