Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal worden bezworen; die vreezen" moet dat woeste drift alles zal omverwerpen; die geen raad weet met het zedebederf en de ongehoorzaamheid van den dienstbaren stand, met de dartelheid, onhandigheid en zelfgenoegzaamheid van het opkomend geslacht; staakt uwe overleggingen, de plannen van uw machteloos verstand, en brengt dit verstand onder de gehoorzaamheid aan Gods openbaring.

God laat u zien in den persoon van Abraham, hoe door de orde Gods te volgen de macht terugkeert, daar — waar men zich onder die macht Gods heeft gebracht. Waarlijk, er is geen andere wijsheid noodig, dan het kinderlijk vertrouwen van Abraham, van wien gij een kind zijt geworden, zoo gij als hij uw vertrouwen alleen op den Vertrouwenswaardigste stelt.

En gij kunt dit, want meer dan Abraham is hier.

Zien wij in Abraham een meer zwijgende persoonlijkheid, die slechts spreekt door hetgeen hij gelooft, de Heer der heerlijkheid zal het ons doen zien, wat dit geloof in den mensch werkt. Hij zal ons de grondwet van Gods koninkrijk voor oogen stellen. Hij, de Gezondene des Vaders, zal ons de hoedanigheden der onderdanen van het Godsrijk doen kennen.

En het zal ook hier zijn niet door de omschrijvingen van een veelzijdig verstand, niet door een uitgebreide wetenschap. Neen, ook hier is van geen juist begrip, van geen klare voorstellingen van de leer der waarheid sprake. Neen, ook hier is een Stilzwijgend protest tegen de ongerijmdheid om van het verduisterd verstand te verwachten, wat alleen de vernieuwing des gemoeds kan schenken. — Tot het hart van den mensch worden onbedrieglijke waarheden gesproken, aan welke hij zich toetsen kan, of hij al dan niet tot Hem is ge-

Sluiten