Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingen uitgedrukt, zal heerlijke gevolgen hebben, want daarin ontwikkelen zich bij den mensch goddelgke eigenschappen, en deze openbaren goddebjke deugden, die getuigenis geven van de vernieuwing des gemoeds. — Is de zelfzucht in haar hartader getroffen; is de mensch weder tot zijn Oorsprong teruggekeerd, dan is hij ook niet meer zichzelven genoeg, maar wordt met zijn naaste vereenigd. Want de liefde keerde weder in den mensch en openbaart zich in ontferming over anderen.

Hoort slechts: Zalig, zegt de Heer, de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Evenals in het gebed des Heeren de-yergeving van anderen de maatstaf is, hoeveel vergeving wij van God kunnen gelooven, zoo ook hier. Neen, nu geen hardheid des gemoeds meer, geen veroordeelen van anderen, maar barmhartigheid, maar medelijden, maar ontferming over den medezondaar. Allen zgn wij afgeweken, tezamen zgn wij onnut geworden, er is niemand, die goed doet, ook niet tot een toe. Indien dit de grondtoon der ervaring wordt, worden ook de gedachten geoordeeld, en de mogelijkheid wordt geboren, om de heerlijkheid van de zesde zaligspreking te genieten:

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ja, voorwaar, waar de zelfkennis het verstand van zijn onzalige boeien heeft verlost, doordien het hart weder tot God is teruggekeerd, daar gaan de oogen open voor goddelijke dingen ; daar kan God zich aan den mensch openbaren; daar wordt zijn Woord verstaan; daar worden de geheimen van Gods openbaring ontsluierd en de heilige blijdschap genoten, die zich kan verheugen in de onophoudelijke ontdekking van de diepten der Godsgedachten in Gods Woord nedergelegd. Daar geniet men de ondervinding van Gods ontfermende liefde in het gemoed, en wordt er een ernst des levens geboren, die er naar streeft om naar al de geboden Gods te wandelen.

Sluiten