Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En waar men zich in de kennisse Gods en van zijn verlossende liefde in Christus mag verheugen, waar reinheid des gemoeds weder het kenmerk wordt van den mensch, daar is de zevende zaligspreking waarheid geworden, daar staat ons het kind Gods voor oogen, die nu een vredemaker is geworden.

Een vredemaker gelijk zijn Heer! Welk een eer aan Hem te mogen gelijken, die, komende door het Evangelie vrede verkondigde. Ook hij mag de blijde boodschap aan zondaars doen hooren; — want, zegt Chrysostomus: ieder kind Gods is tot prediker gewijd; — ook zijn woord mag zijn: »God was m Christus de wereld met zichzelven verzoenende, hare zon. den haar niet toerekenende;" en ook hij mag de heerlijke zekerheid van de liefde Gods uitspreken en van Godswege bidden: »Laat u met God verzoenen."

Welk een tijding aan den van God vervreemden mensch, welk eene boodschap aan eene wereld, verzonken in zonde' wrevel en gpddeloosheid: Vrede in uw hart, in uw huis' m de wereld; want de groote Vredemaker is verschenen, dié den vloek der zonde gedragen en ons met God heeft verzoend.

Hij mag spreken: Jezus Christus heeft den Heiligen Geest voor u en voor mij verworven, die ook den onreinste weder tot een beelddrager Gods kan vormen.

Welk eene roeping! Hoe zal de vredemaker die vervullen? O niet uit zichzelven, maar door Hem, die zich den waren wijnstok noemt, waarvan de vredemaker een rank is geworden.

Alleen dan echter, indien hij met den Heer nauw verbonden blijft, want Hij heeft nadrukkelijk gezegd: » Zonder Mij kunt gij niets doen."

Maar met Hem alles. Want heerlijke woorden worden tot den vredemaker gesproken. Hoort slechts: >Indien gij in Mij blijft en mijne woorden in u blijven, zoo wat gij wilt zult

Sluiten