Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien de weg wordt verlaten, waarop alleen deze macat wordt gegeven. Dan gaat zij onmiddellijk verloren. De mensch behoudt wel de woorden dezer genade in zijn geheugeD, maar de kracht is geweken.

In Jezus Christus is de fontein des levens, en is dit leven alleen het licht van den mensch, dan moet iedere afzwerving van zijne gemeenschap verduistering van het verstand en vervreemding van het goddelijke leven ten gevolge hebben. — Het biddend leven wordt een sleurdienst, en machteloosheid is weder het kenmerk van den Christen.

Helaas! nu komt inplaats van een nieuwe overgave des harten aan den Heer en een nieuwen gebedsernst, om van Hem naar zijne beloften nieuwe stroomen des levenden waters te ontvangen, zich eeu bedriegelijk surrogaat in de plaats stellen. — Het verstand zal het geheugen gebruiken, om zonder goddelijke bezielino; over goddehjke dingen te kunnen spreken. Het zal verschillen beoordeelen en juiste onderscheidingen maken van hetgeen men al of niet als waarheid erkennen kan. Helaas! de arme mensch weet niet dat met een weder ongeestelijk geworden verstand, Gods waarheid niet kan worden gekend; men heeft dan wel de woorden der Schrift, maar niet de waarheid der Schrift; want dit zwaard des Geestes kan alleen door hen, die geestelijk zijn, worden gehanteerd.

Er bestaat een valsche ijver tegen andersdenkenden, want de liefde is geweken en daarmede het vermogen om, gelijk Petrus het uitdrukt, de zonde reeds van verre te zien.

Er wordt hardheid des gemoeds geboren, een vuur van twist en tweedracht ontstaat, en het Christendom der vreugdevolle gemeenschap met God wordt in een strijdperk veranderd, waarin men elkander zoekt te overwinnen.

Helaas, men weet het niet dat men van het gebied des geloofs en der liefde op dat der arm geworden rede is terugge-

Sluiten