Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen, en weder door zijn bedorven verstand wordt bebeerscbt.

Immers, waar de macht der liefde is geweken is het oordeel verduisterd, en de mensch is weder een machtelooze prooi van zijn verduisterd verstand.

Waar de liefde wijkt, wijkt het goddelijk leven, en waar het goddelijk leven wijkt is de mensch weder machteloos, machteloos niettegenstaande zgn vermeende kennis van goddelijke dingen, en hoeveel ijver voor Gods eer en waarheid er ook wordt tentoongesteld.

Op het gebied van Gods koninkrijk heeft alleen het goddelijk leven macht, alleen de Heilige Geest heeft den sleutel der Schrift, Hij alleen heeft de macht ter overtuiging en der overwinning van de wereld en de zonde.

Indien dit goddelijk verband dooT de listige omleiding van de macht der duisternis verloren gaat, wordt er in alles machteloosheid zichtbaar, en het ontzettend tafereel wordt aanschouwd van een Christendom ontbloot van den Geest van Christus.

Neen, dit bedriegelijk kleed van een Christendom zonder den Geest van Christus moeten wg onszelven en ook anderen trachten te ontnemen, omdat het een valsch Christendom is zonder goddelijk leven, zonder de bestraling van den Heiligen Geest en zonder de vruchten des Geestes, zonder welke geen Christendom bestaat.

Daarom moet het wel innerlijk krachteloos zgn, ofschoon het soms met uiterlijk vertoon van macht kan optreden.

Het goddelijke, in Gal. V vs. 22 beschreven, kan alleen het ongoddelijke tegenstaan en vernietigen.

Goddehjke macht heeft de vredemaker ontvangen; maar deze macht verliest hij, indien de bestraling des Heiligen Geestes niet onophoudelijk wordt begeerd, en de vermaning

Sluiten