Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des Heilands wordt vergeten: »Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt." *)

Neen, waarlijk van geen scboone denkbeelden, van geen fantastische idealen wordt hier gesproken, maar van een goddelijk beginsel en van een onuitroeibare levenskracht.

Maar, laat het ons herhalen, die oneindige macht, ons door tJods genade in Christus geschonken, is immer afhankelijk van onze gemeenschap met de Fontein des levens; houden wij op daaruit leven te ontvangen, kunnen wij het buiten Hem stellen, dan staan wij weder met onze bedorven natuur alleen en zgn machteloos. — Daarom is de apostolische verklaring zoo alles beslissend: »Die den Geest van Christus niet heeft, komt Hem niet toe."

1) De grondwet van de navolging van Christus is deze: »Die zijn leven verliest, zal het vinden." De Heiüge Geest komt om uw oude leven weg te nemen, en in plaats daarvan het leven van Christus in u te geven. Doe gij afstand van het oude leven, en geloof dat, gelijk de lucht, die gij inademt, elk oogenblik uw leven vernieuwt, zoo natuurlijk, zoo onophoudehjk de Heilige Geest uw leven zal vernieuwen. De Heilige Geest zal zijn werk in u niet afbreken: gij zijt in den Geest als uwe levenslucht; door den Heiligen Geest werkt God in u beiden het willen en het volbrengen. O Christen, heb toch eerbied voor het werk van den Heiligen Geest in u. Geloof, o geloof toch aan de kracht Gods, die door den Geest in u werkt, om het leven en het beeld van Christus in u te geven en elk oogenblik te bewaren. Houd gij u bezig met Jezus en zijn leven, dat leven, dat tegelijk uw voorbeeld en uwe kracht is, in de vaste verzekering dat de Heilige Geest weet zijn werk in de stilte te volbrengen. Leef in het geloof, dat de volheid des Geestes de uwe is, en dat gij niet bedrogen zult uitkomen als gij, rnet het oog op Jezus, eiken dag blijde zijt in het zalig vertrouwen, dat de zorg voor uw geestelijk leven in handen is van den Heiligen Geest, den Trooster. Alzoo zal, met den levensgeest van Jezus in u, het levensbeeld van Jezus aan u gegeven worden. Andrew Murray, Gelijk Jezus.

Amsterdam 1884.

Sluiten