Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heerlijkheid van het Christendom vordert deze nadrukkelijke bepaling.

Ontzaglijk woord des Heilands: »Die in Mij niet bljjffc, is buitengeworpen!"

De vredemaker moet een C hristen, dat is een met den Heiligen Geest gezalfde zgn; en daarom is er gedurige zelfbeproeving noodig, of de grondwet van het koninkrijk Gods in hem leeft.

Het kan immers voor ons geen geheim zgn, welke de vruchten des Geestes zgn.

Laat ons het ons gedurig herinneren: »De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid."

Tegen hen, die daardoor worden beheerscht, heeft de wet geen veroordeelende kracht.

Zij zgn het, die het vleesch hebben gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden, omdat de goddelijke macht van den Heiligen Geest in hunne harten heerschappij voert.

Deze macht is er en moet heerschappij voeren, anders zal er machteloosheid zijn.

Laat ons dezen proefsteen voor onszelven met allen ernst aanwenden; want de genieenschap met Christus is de voorwaarde van macht of onmacht voor ons Christendom.

Onmachtig is het Christendom van onzen tijd, met hoeveel vertoon van ijver het zich ook wil bekleeden.

Niet een breede lijst van geloofswaarheden, niet het vasthouden aan eene schoone belijdenis, maar alleen het geloof, door de liefde werkende. .— Het kinderlijk geloof, — het vertrouwen op den Vertrouwenswaardigste. — O, laat ons dit herhalen, dat is niet een juist omschreven geloofsbegrip, maar een geloovig den Heer aanhangen, om een Geest met Hem te worden.'— En hij, die een Geest met Hem wordt,

Sluiten