Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods goedertierenheid moet ons tot bekeering leiden; dit is de eisch Gods tot mij en tot u, lezer! Want Hg zelf heeft de fontein des levens voor ons geopend: Jezus Christus onze Heer, die machtig is zalig te maken allen, die door Hem tot God gaan. Hij wil ons doopen met den Heiligen Geest. Hij heeft die wettig verworven voor u eu voor mij, opdat wij weder met God zouden vereenigd worden; opdat wij weder zgn beeld zouden dragen; opdat zijne macht en heerlijkheid door ons weder overwinnend zouden werken iu de wereld.

Krachtig kunnen wij worden in den Heer en in de sterkte zijner macht, en wij vereeren Hem door dit ernstig te begeeren.

Het is noodig voor onszelven en voor de wereld, waarin wij verkeeren; wij zgn geroepen om zijne heerlijkheid te openbaren in de wereld, opdat de wereld voor Hem gewonnen worde.

Wij aanschouwen met ontzetting de openbaring der zonde en het wegzinken van alle zedelijke beginselen bij ons volk; en dit wegzinken wortelt in onze machteloosheid, niet slechts bij het oppervlakkig Christendom, of bij het liberalisme, dat van eene macht uit den mensch beuzelt, maar ook bij een Christendom, dat luide predikt dat alle macht uit God is.

Helaas, ook dit Christendom is machteloos geworden, omdat er geen bezielend, goddelijk leven meer van uitgaat. Er is een overvloedig spreken over de waarheid, maar geen openbaring van de kracht der waarheid. — Ons tegenwoordig Christendom heeft de blijdschap der waarheid verloren; omdat het niet waarlijk in die blijdschap gelooft, daarom wordt zij niet genoten. — Maar indien uw Christendom u niet de macht geeft om een Godgewijden wandel in ootmoed en godzaligheid te leiden, hoe kunt gij dan verwachten, dat men aan die macht zal gelooven? Indien gg niet zelf door-

Sluiten