Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drongen zijt van de vreugdevolle gewisheid van een almachtigen Verlosser te bezitten, en daardoor de wereld en hare begeerlijkheid kunt versmaden, hoe zullen dan uwe kinderen en zij die u omgeven, begeerig kunnen worden om mede die vreugde te genieten?

Ach, indien gij zelf naar eer en genot, naar macht en bezit streeft, indien geen vrede met God, geen zelfverloochening bij u wordt gezien, wat moet dan uw Christendom bij anderen uitwerken?

Ach, uwe kinderen en zij, die u omgeven, hooren wel uw godsdienstige woorden en de juistheid uwer begrippen, maar zjj zien geen blijdschap in God bij u; hoe zouden zij die dan kunnen begeeren "L-

Ach, onze arme jeugd kent de vreugde niet van tot den vriendelijken Heiland met vrijmoedigheid te mogen gaan en Hem al hare wenschen bekend te maken. Zij weet niets van de heerlijkheid van het goddelijk zegel der genade, dat op haar voorhoofd is gedrukt; zij weet niet dat zij geroepen is om daarvan de vreugdevolle gewisheid bjj eigen ondervinding te genieten.

Helaas, men heeft door een noodlottig misverstand he* zegel van Gods liefde, den doop, zijne waarde ontnomen, en het machteloos »misschien" daarvoor in de plaats gesteld. Maar hoe kan er van een misschien kracht uitgaan ? *)

i) »Leer de natie haren doop verstaan en waardeeren en Kerk en Staat is gered," zegt Wormser in zijn geschrift: De Kinderdoop beschouwd met betrekking tot het bijzondere, kerkelijke en maatschappelijke leven.

Van dit hoogst belangrijk werk, waarvan thans een derde druk met een kort woord vooraf van den zoon des schrijvers wordt uitgegeven, zegt Mr. Groen van Prinsterer in zijne inleiding: «Hij overwint het Orthodoxisme, hij geneest de Orthodoxen door de Orthodoxie.

Sluiten