Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen troon, gelijk Ik overwonnen heb en ben gezeten met mijnen Vader in zijn troon."

De vredemaker, ook de allereenvoudigste, kan overwinnen.

Heerlijke Godsopenbaring! Wel mocht de Heer der heerlijkheid met vreugdevollen blik zijn oogen ten hemel heffen, toen Hij de vruchten van het geloof der door Hem uitgezonden zeventig eenvoudige mannen mocht aanschouwen. Waren zij uitgezonden om het Evangelie van Gods koninkrijk te verkondigen en kranken te genezen, hun geloofsmoed had zich ook ter bestrijding van het rijk der duisternis uitgestrekt, en zij overwonnen!

Waarom was hunne macht grooter dan van ons, die onder het vervulde Evangelie leven; van ons, die op de macht des Heiligen Geestes mogen staatmaken?

Is het niet, omdat de heerlijkheid van Gods openbaring bedekt is door onze redeneerziekte, door ons gebrek aan goddelijk leven, door onze waanwijsheid, die ons krachteloos maakt?

Of zou de Heer ook niet tot ons kunnen zeggen: tevergeefs eeren zij Mij, leerende leeringen, die geboden van menschen zijn? — Helaas, is er niet ook onder ons een geroep : des Heeren tempel is deze, des Heeren tempel is deze!

Is er niet gebod op gebod en regel op regel? Is er niet eene opeenstapeling van leerstellingen, door ieder weder anders uitgelegd en daardoor een eindelooze verwarring onder de handhavers zeiven?

Zullen wij niet eindehjk eens tot den eenvoud van Christus terugkeeren, die aan zijne discipelen geen ander bevel gegeven heeft dan het bevel der liefde? *)

-]) ....Onze tijd begint te gevoelen — en moge het steeds meer gevoeld

Sluiten