Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarvoor behoeft niemand zgn kerkgenootschap te verlaten. Een ieder blijve waar hij is, en in de betrekking, die hij bekleedt, maar worde alleen en in alles een dienstknecht van Christus. — Hij vrage en ontvange slechts de genade, om een vredemaker te zgn; en waar een vredemaker is, hoe eenvoudig ook, zal er macht worden uitgeoefend, en dat wel een ieder in zijne mate.

Onze God vraagt niet naar velen of weinigen. Hg vraagt niet naar conciliën of decreten. Hg vraagt naar geen machtige partgformeering, of een juist program, dikwijls slechts door enkelen begrepen. Neen, de eenige vraag is slechts, of men zijne macht en deze alleen begeert.

Daar staat ons de eenvoudige herder Abraham, de groote vredemaker voor oogen. Hij is ons door de Schrift als den grooten geloofsheld aangewezen. — Daar zien wij Jakob en de schaduwzijde van een berekenend karakter; maar God ziet de diamanten van een 100-jarig Godsvertrouwen, en vormt daarvan eene kroon, die hem op het hoofd wordt gezet. - - Daar zien wij Jozef, een machtelooze jongeling, door zgn godsvrucht tot den machtigen regeerder van Egypte opklimmen, en de redder worden van Egypte en zgn geheele geslacht.

Daar zien wij Mozes, den man Gods, machtig door een 80jarige geloofsoefening, machtig door zgn vasthouden als ziende den Onzienlijke. — Daar aanschouwen wij den godvruchtigen Samuel en weldra met hem scholen van jongelingen,

worden! dat men niet langer aan de Theologie een formulier van eenheid te vragen heeft, wanneer Jezus Christus zelf in deze woorden er ons een gegeven heeft: «Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijne d iscipelen zijt, zoo gij liefde hebt onder elkander.

Felix Bovet, De Graaf van Zinzendorf.

Sluiten