Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die door hem gevormd worden, om zelfstandige organen Gods te worden tot bezieling van Israël.

Daar zien wij een bescheiden jongeling tevoorschijn treden. Het is David, die door zijn leven in gemeenschap met God tot den machtigsten koning van zijn tijd wordt verheven.

Daar zien wij twaalf eenvoudige visschers, door het geloof in den Heiland tot Godsgezanten aangesteld. Zij zgn het, die verkondigen: de zaligheid is in geen ander dan in den Heere Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de dooden, om ons te geven bekeering en vergeving der zonden.

Wij zien die hulpelooze schaar van Christusbei jjders onder martelvuren en moordschavotten tot een macht aangroeien, die het heidensche Rome, dat hen vervolgt, doet ineenzinken.

Thans is Christus overwinnaar. Welk eene vreugde! — Maar, maar ... helaas, nu willen de overwinnaars door Hem ook heerschen in de wereld! En daartoe zijn zij niet geroepen. — Een driedubbele kroon van zaligspreking wordt slechts beloofd aan hen, die, gelijk hun Heer, vervolging en verdrukking ondergaan. — Helaas, het overwonnen heidendom overwint weder opnieuw het Christendom, en waardoor? door het zgn levende godsvrucht te ontnemen. — Wij kennen de geschiedenis. — Het heerlijk Evangelie werd van lieverlede in verstikkende vormen gedrongen en Mahomed vond een machteloos Christendom, dat hij bijna vernietigde.

Nu moet de navolger van Christus zich wel in het verborgene terugtrekken, en daar werken als het licht en het zout der aarde.

Maar ook dan nog zal het macht uitoefenen. Aanschouw

die machtelooze Waldenzen, vervolgd maar niet uitgeroeid.

Aanschouw het nog heden vereenigd Zwitserland, waaraan is het te danken, dat zijne kantons niet uiteen zgn gescheurd en zij nog gezamenlgk een onafhankelijke natie vormen ?

Sluiten