Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Keinpis en anderen. Zij beoefenen het levend geloof en de navolging van Christus, en men aanschouwt hunne blijmoedige godzaligheid. Men ziet de heerlijkheid van het levend Christendom, het breekt naar alle zijden door, en er ontstaat een geestelijke macht, die de zestiende eeuw van gedaante doet veranderen.

Gij zult met nauwlettendheid uw geweten onderzoeken en eens nagaan hoe gij geleefd hebt, en waarin gij verzuimd hebt in woorden als in werken, zoowel in uwe begeerten, uwe overdenkingen als in uwe gedachten.

Overdenk waarin gij onordelijk hebt gehandeld, zoowel in uwe vrees als in uwe hoop, in uwe liefde als in uw lijden, in uwe ongestadigheid, in uwe ongestorvenheid, in uwe onoprechtheid, in uwe geveinsdheid, in het volgen van eigen wil, in uw afzwerven, in uwe zinnelijke neigingen en begeerlijkheden. In uwe beraadslagingen buiten den wil van God en daardoor het verzuimen van zijne geboden.

Deze dingen, die zoo menigvuldig zijn als God alleen weet, bevlekken en verontreinigen ons; zij zijn in het diepste van ons aardsche leven ingeweven en openbaren zich daarom menigvuldig.

En hierom zult gij uzelven mishagen en met den tollenaar nedervallen voor uwen hemelsehen Vader en voor zijn eeuwige ontferming en spreken met Hem: »0 God, wees mij zondaar genadig. Geef in mijn oog water der tranen en in mijn gemoed oprecht berouw, en reinig mij van al mijne zonden.

Heere, geef mij uwe genade en versier daarmede mijn aangezicht, opdat ik U moge behagen. Heere, geef mij ernst en gewilligheid ter vernieuwing mijns harten, en dat ik U oprechtelijk moge dienen."

Maar het moet u waarlijk ernst zijn; gij moetu waarlijk verootmoedigen en pleiten op zijne genade; gij moet op zijn antwoord wachten, en dit antwoord zal niet uitblijven. Hij zal tot u van vrede spreken en u van uwe vrees verlossen; Hij zal u het geloof schenken, en gij zult opstaan en het tweede boek openen, dat witte boek met roode letteren geschreven, dat is het heerlijk leven van onzen Heere Jezus Christus. Hij is vol van genade, vurig van brandende liefde. Hij is blinkend wit, klaarder dan de zon, al is Hij met geeselen overdekt geworden en al heeft men Hem bloedende wonden geslagen.

Dit bloed is het teeken zijner eeuwige liefde. Die wonden zijn hoofdletteren van ieder kapittel van dit boek.

Gij zult die met diepen ernst gedenken. Het zijn de bewijzen zijner vurige liefde tot u, en die zal u met teedere liefde voor Hem vervullen.

Sluiten