Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie diens vriend Johannes Gossner en zgn gloeienden ijver om het rijk van Koning Jezus uit te breiden. Hij spreekt waar hij spreken kan door woord en pen. Hij verspreidt Gods Woord en daarbij Christelijke geschriften bij duizendtallen, en niet minder dan 3 a 400 zendelingen worden door hem uitgezonden in de heidenwereld, met het ontzaglijk mandaat: »Laat mij u in de eeuwigheid niet ontmoeten, zonder ten minste een tot Christus te hebben gebracht."

Daar zien wij den eenvoudigen vredemaker Fhedner. Zgn hart wordt met diepen weemoed vervuld bij al de ellende, die hij overal aanschouwt. Zijn besluit is genomen. Het arme en verachte moet tot Christus worden gebracht. En nu, wie verbaast het niet, welk een uitbreiding die macht der liefde heeft verkregen. Zie te Kaiserswerth die uitgestrekte gebouwen, vanwaar 5 a 600 Diakonessen uitgaan, om overal, door de geheele wereld gestichten te vestigen, waar kranken en ellendigen een toevlucht vinden, en hoeveel Diakonessengestichten zgn er daarna door anderen gesticht?

Ziedaar eenige bljjken der macht van het levend Christendom, die wij door meer voorbeelden zouden kunnen aantoönen. Aanschouw deze macht. Hier is niets te zien, dat door de wijsheid uit den mensch is verkregen, maar alleen de openbaring van het goddelijk leven des geloofs. Het is alleen door de vernieuwing des gemoeds, door het terugkeeren van Gods beeld in den mensch. Hier zien wij het goddelijk verstand en de heerlijkheid van de wijsheid Gods; daardoor alleen waren al deze mannen machtig.

En waarom zouden wij nu niet door deze macht evenzeer kunnen overwinnen, al zgn wij thans door de wijsheid uit den mensch en het formalisme in diepe machteloosheid verzonken? Waarom wendt men pogingen aan, om door het

Sluiten