Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstand de ongoddelijke strooniingen des tijds te keer te gaan ? Het zal alles tevergeefs zijn, men kan door het verstand het hart niet bereiken. Het is de omgekeerde orde Gods. Neen, dit is Gods openbaring a>m menschen niet. Berst moet ons hart weder tot God zgn teruggekeerd, zal het verstand van zijn verduistering worden verlost. En dit geschiedt in geen anderen weg dan door het luisteren naar de roepstem der genade: dat is door den eenvoud des geloofs.

Laat ons tot den eenvoud van Christus terugkeeren, deze alleen heeft den toegang tot de schatten Gods.

Wg' zijn arm geworden door onze omslachtige theologie.

Jezus Christus heeft slechts een mandaat gegeven aan zijne discipelen, en dat is:

»Gaat heen in de geheele wereld, predikt het Evangelie van Gods verlossende liefde aan alle creaturen. Doopt hen in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb."

En zij zgn gehoorzaam geweest aan dat mandaat. En nu wat zien wg' ? — Duizenden, die hunne woorden gaarne aannamen, werden gedoopt en scharen van menschen werden met goddelijke blijdschap vervuld. —■ Hun diepe armoede was in onoverzienbaren rijkdom, veranderd.

Maar, maar... Ziet gij daar dien rijken man, dien millionair? Welk een zegen kon hij met zijne schatten voor zichzelven en anderen zgn; maar hij verwaarloost ze en weldra is hij armer dan de minste daglooner.

Evenzoo ons arm geworden Christendom. Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, is verschenen. Hij is arm geworden om onzentwil, om ons rijk te maken. Hij heeft op ons en onzer kinderen voorhoofd het zegel gedrukt van onzen rijk-

Sluiten