Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dom; maar waar worden de bewijzen van onze onmetelijke schatten aanschouwd?

Geen wonder dat de wereld zich van ons arm geworden Christendom afkeert, en de invloed van het Christendom meer en meer verdwijnt.

Geen wonder dat de Vrije gemeente en de Protestantenbond den naam van Jezus als de eenige Verlosser uit hunne gezangen hebben verwijderd. Is daarvan niet ons machteloos geworden Christendom de schuld?

Helaas, ons Christendom geeft den Heiland wel de schoonste namen, maar die namen hebben geen beteekenis, indien de kracht daarvan niet wordt aanschouwd.

O, indien wij waarlijk den Heer der heerlijkheid als onzen Verlosser erkennen, laat ons dan onzen doop aanvaarden.

Laat ons pleiten op de beloften ons daarin toegezegd.

Het is de ontfermende genade van Gods Vaderliefde, die ons door den doop wordt verzegeld.

Het is de verlossende liefde des Zoons, die ons wordt beloofd.

Het is de heiligende invloed des Heiligen Geestes, die ons om niet is geschonken. — Deze heerlijkheid Gods is ons eigendom, en dit eigendomsrecht is ons verzegeld door het bloed des Zoons Gods. — Laat ons dit eigendomsrecht aannemen, dan worden wij door een nieuw leven bezield. Of zouden wg Hem, den Heer der heerlijkheid, tot een leugenaar willen maken ?

Heeft Hij ons dan ledige, ziellooze beloften gegeven?

Daar staan de zeven zaligsprekingen, de grondwet van Gods koninkrijk ons voor oogen.

Wij zijn tot geen ander doel gedoopt dan opdat deze grondwet in ons waarheid worde. Niet om over de waarheden der Schrift te redeneeren, daar-

Sluiten