Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drie heeft gekend, ongeveer in hun tegenwoordigen vorm.

Oudtijds, toen minder geschreven en gelezen werd, onthield men letterlijker dan in lateren tijd. Zoo herinnerde men zich later zonder twijfel vele woorden van Jezus nog nauwkeurig. Intusschen meende men dikwijls, dat het een of ander met Jezus gebeurd of door hem gedaan moest zijn, en schreef dan, alsof dat werkelijk had plaats gehad. Ook wijzigde men somtijds de woorden van Jezus, dikwijls onwillekeurig. Men legde hem wel eens in den mond, wat men op grond van eigen inzichten meende, dat hij moest gezegd hebben.

Vooral in het 4de Evangelie worden het onderwijs en de lotgevallen van Jezus op die manier beschreven.

Uit een en ander volgt, dat de vier Evangeliën, ook zelfs de eerste drie, de voornaamste en wat het leven van den Stichter des Christendoms betreft wezenlijk de eenige bronnen onzer kennis, ons geen volkomen betrouwbare berichten geven met betrekking tot Jezus. Intusschen laat zich zeer goed nagaan, in welken geest Jezus moet hebben gesproken en gehandeld.

Vooruit opgevatte meeningen omtrent hetgeen met Jezus gebeurd moest zijn Matth. 2 : 3—6, enz. — Woorden aan Jezus in den mond gelegd Matth. 5 : 18 v.; 16 :28.

Over het 4de evangelie zie § 14.

Hoe bleef aanvankelijk de herinnering aan Jezus bewaard ?

Wanneer is men begonnen het overgeleverde op te teekenen ?

Sluiten