Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Het oorspronkelijk Christendom en Jezus' leven.

A. Het oorspronkelijk Christendom.

§ 2. Verwachtingen, en het godsdienstige leven onder het Joodsche volk bij Jezus' optreden.

In het begin onzer jaartelling verkeerde het Joodsche volk in een toestand van koortsachtige opgewondenheid. Met vurig verlangen zag het meerendeel des volks uit naar de verdrijving der Romeinsche onderdrukkers, en naar de oprichting van wat men noemde „het koninkrijk der hemelen". Men meende, dat Jahwe bij monde van de profeten dergelijke gebeurtenissen had beloofd, en hoopte nu, dat Hij Zijne belofte binnenkort zou vervullen, omdat reeds sinds lang Hij alléén en geen andere goden meer werden gediend.

Vóór en na gaf deze verwachting aanleiding tot oproerige bewegingen, zoodat de Romeinen eene sterke legermacht in Palestina lieten verblijven, en de overheid voortdurend op hare hoede moest zijn.

Over het geheel werd Jahwe, onder de leiding der Priesters en Schriftgeleerden, op een vrij uiterlijke manier gediend door het waarnemen van allerlei in de Wet voorgeschreven vormen.

Sluiten