Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkelijk als hun Heer gingen aannemen, wilden zeer vele aanhangers van het Christendom hem niet als apostel erkennen.

Tot in de 3de eeuw waren er, die meenden dat de bepalingen der Wet in acht moesten worden genomen. Ten slotte evenwel, — ofschoon verschillende instellingen, als er onder de Joden hadden bestaan, weer werden ingevoerd, — werd het algemeen zoo beschouwd, dat belijders van het Christendom niet gebonden zijn aan de Joodsche Wet.

Omtrent het standpunt, door Jezus ingenomen ten opzichte van de Wet, vgl- § 4.

O. de leefwijze der eerste Christenen vgl. Hand. 2 : 46; 3:1,— o. een bij sommigen allengs opgekomen ander inzicht en de gevolgen daarvan 6 :8—14; 8:1 vv.

Paulus vóór zijne bekeering Gal. 1 : 13 v. — Verhaal o. zijne bekeering Hand. 9 : 1 vv. — Zijne beschouwing van de wet in later tijd 3 : 19, 24 v.; Rom. 5 : 13; 7 : 7, 18—25. — De toestand des Christens volgen hem Rom. 3 : 28; 6 : 4-6; 8 : 12-39; 12 : 4-21.

Paulus' diep inzicht 2 Cor. 5 : 19; 1 Cor. 13, — en ingenomenheid met het Christendom Rom. 5 : 11; 7 :24 v.; 1 Cor. 1 : 18—24. — Zijn ijver 1 Cor. 15 : 10; 2 Cor. 6 : 4—8; 11 : 22—27. — Zijne reizen Hand. 13; 14; 15: 36

— 18 : 22; 18 : 23 — 21 : 17. — Tegenstand van velen Gal.l:6v.; 2:4: 1 Cor. 9 : 1 v.; 2 Cor. 11 : 22 v.; 12 : 11.

— Bericht o. zijne latere lotgevallen Hand. 21:18-^28 : 31. Sporen van het verschil van gevoelen in de Evangeliën Matth. 5 : 18 v.; (7 : 21—23 vergel. m. Luk. 13 : 24—27); 10 : 5 v. (vgl. Luk. 9 : 1 vv.;10:1);14: 15—21; 17 : 1—9; Luk. 5 : 4—6.

Wat is vooral Jezus' bedoeling geweest, terwijl hij

predikte ?

Wat vloeide, zonder dat dit terstond begrepen werd, voort uit hetgeen door J. gepredikt werd ?

Hoe heeft Paulus over de Wet gesproken ? — Hoe vond men over 't geheel, wat deze in dit opzicht predikte?

Hoe is de door P. veroorzaakte strijd geëindigd ?

Sluiten