Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waaraan dankt een deel dier verhalen zijn ontstaan ?

Waarom zijn zij vaak hoog te waardeeren?

ยง 14. Verhalen omtrent buitengewoons, dat door Jezus gedaan zou zijn.

Niet enkel hadden volgens de meening van latere geslachten bij gewichtige voorvallen in Jezus' leven wondervolle gebeurtenissen plaats gehad, maar hij zou zelf ook eene buitengewone macht bezeten hebben en eene reeks bovenmenschelijke daden op stoffelijk gebied hebben gedaan.

Hij had, zoo stelde men zich voor, allerlei lichamelijk kranken, vooral blinden, dooven, kreupelen, verlamden, melaatschen genezen, dooden opgewekt, een groot aantal menschen met weinig spijs verzadigd, op het water gewandeld, enz.

Zoogoed als zeker heeft oorspronkelijk het meerendeel van deze verhalen gediend om zinnebeeldig den invloed te schilderen, dien Jezus oefende in geestelijk opzicht. Later heeft men dit niet meer begrepen, en. het opgevat, alsof Jezus werkelijk zulke daden op stoffelijk gebied had verricht.

Dan oordeelde men, dat door al die wondervolle gebeurtenissen en daden de goddelijkheid van Jezus' zending en dus de betrouwbaarheid zijner woorden was gestaafd. Er werd in 't geheel geen acht geslagen op zijne eigene verklaring, dat hij geen wonderen zou doen, maar dat ieder, in wien gevoel was voor wat goed is en waar, zich tot hem aangetrokken zou gevoelen en de waarheid zijner prediking zou erkennen.

Sluiten