Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden Woord van God, dus Gode volkomen gelijk zou zijn geweest.

Over zijne geboorte spreekt de schrijver van dit Evangelie niet.

Hij had bestaan van vóór de grondlegging der wereld, die God door hem geschapen had.

Van ontwikkeling, gelijk bij een mensch, is hier geen sprake.

Hij was verheven boven allen strijd, gelijk een mensch dien heeft.

Hij had alle dingen geweten.

Hij deed volgens de hier gegeven voorstelling daden op stoffelijk gebied, nog veel moeilijker dan in de andere Evangeliën worden vermeld.

Met den godsdienst van het Joodsche volk had zijne prediking eigl. niet gemeen. Zij was geheel zelfstandig. Alleen was menig van Jezus' lotgevallen in het O. T. vooruit afgebeeld.

Een gedeelte der menschheid zou volgens den schrijver van dit 4de Evangelie, omdat het niet behouden wilde worden, verloren gaan, d. w. z. blijven verkeeren in duisternis. Een ander gedeelte zou worden verlost, d. w. z. komen tot het licht en later in den hemel worden opgenomen. Daartoe was het Woord van God uit den hemel nedergedaald en had in de gedaante van Jezus op aarde verkeerd, zoodat men in hem God zelf kon zien en in hem als in God gelooven.

Tot deze voorstellingen kwam de Evangelist, omdat in zijn tijd onder de Christenen allerlei van elders ontleende denkbeelden ingang hadden gevonden.

Wijl hij geschreven heeft lang nadat Jezus gestor-

Sluiten