Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde tot God en de menschen, het einddoel is. Alleen deze leidt tot persoonlijk en gemeenschappelijk geluk. Met blijdschap leeft terstond reeds de mensch, die van Jezus leert het vertrouwen te koesteren, dat God hem zelf en allen steeds als Leidsman nabij is.

Gods liefde voor allen Matth. 10 : 30; 18 : 14. —Zijne eischen en gaven Matth. 5 : 48; 6 : 33; Luk. 11 : 13. — God niet gediend door uitwendige handelingen Matth. 15 : 11, 19 v.; 23 : 25—27.

Wat komt vooral in aanmerking bij de bepaling der waarde van ieder en godsdienst?

Wat leert Jezus omtrent Gods eischen, Zijne gaven en Zijn oordeel over de waarde der menschen?

Waartoe dringt Jezus' prediking en wat is voor den mensch daarvan de vrucht?

A. De oude volksgodsdiensten. § 17. De oude volksgodsdiensten en het Christendom.

God heeft de menschheid zich langzamerhand laten ontwikkelen. In den beginne heeft zij er weinig besef van gehad, dat de mensch verplicht is zedelijk te leven. Men kende nog bijna niet anders dan het zinnelijke leven en zijne behoeften.

Men vereerde dan oorspronkelijk allerlei wat ontzag inboezemde, waar men voor vreesde of hulp van verwachtte, vooral ook die natuurmachten, van wier werking de bevrediging der lichamelijke behoeften in de eerste plaats afhing.

De hoogere wezens stelde men zich voor, alsof in hen hetzelfde omging als in den mensch.

Sluiten