Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo werd het hem duidelijk dat wereldsche goederen niet blijvend bevredigen.

Hij verliet nu het hof, vrouw en kind, en ging de oorzaak van het leed, en den weg om er aan te ontkomen, naspeuren.

Tijdens een verblijf gedurende eenigen tijd bij kluizenaars erkende hij, dat zelfkastijding de ware rust ook niet gaf.

Eindelijk werd hem — terwijl hij zat onder een boom — openbaar, dat het leed wordt veroorzaakt door het bestaan van begeerten bij den mensch, en dat dus dooding der begeerten, doordien men zich zelf al peinzende doordrong van de nietigheid van al het aardsche, de weg was tot het erlangen der gewenschte rust. Het verkondigen dezer waarheid aan de menschheid stelde hij zich nu tot levenstaak. Hij richtte er eigen leven naar in, en legde een en ander ook aan anderen als het hoogste op.

Later werd ook omtrent hem, evenals omtrent Jezus, allerlei wondervols verhaald. Sommige verhalen omtrent hem komen met dergelijke omtrent Jezus op merkwaardige wijze overeen.

Spoedig breidde het Boeddhisme zich sterk uit. Tegenwoordig wordt het beleden, vooral door de bewoners van China, Korea, Japan, Mongolië, Tibet, Nepal, Birma, Siam en Ceylon, te zamen ongeveer 400 millioen in getal, die ten deele intusschen ook hunne vroegere godsdiensten hebben behouden. Merkwaardigerwijze is het in Hindostan, waar het ontstond en langen tijd bloeide, later weer verdrongen door het Hindoeïsme, den vroegeren godsdienst in gewijzigden vorm.

Inzonderheid in het N. (China—Nepal) is het

Sluiten