Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Mohammedanen, nl. de Turken, drongen daarna omstreeks 1350 mede over de Oostelijke grens Europa binnen, waar zij in 1453 het tegenwoordige Turkije met Constantinopel veroverden. Ook de aangrenzende landen werden nog door hen bedreigd. Tot tweemaal, toe (1529 en 1683) werd b.v. Weenen door hen belegerd.

Later begon het Turksche rijk, welks Sultan (d. i. beheerscher) nu geacht wordt de khalief te zijn, innerlijk te vervallen.

De Mohammedaansche godsdienst intusschen breidt zich, vooral in Afrika en ook in onze O.-I. bezittingen, nog voortdurend uit. Het getal aanhangers wordt op ruim 15 0 m i 11 i o e n geschat.

Vgl. Dr R. Dozy : Het Islamisme — o. den toesland in godsdienstig opzicht ten tijde van M.'s optreden blz. 3 vv.; — o. M.'s uitwendige omstandigheden en eerste optreden blz. 12 vv.; — o. het toenemen der aanhangers van M. in aantal in later tijd blz. 41—50,54—57,65—70;

— o. de oorlogen der khaliefen na M. blz. 110-113; —

— o. de redenen waarom de overwonnen volken tot het Mohammedanisme overgingen blz. 121—128; — o. de verovering van Spanje blz. 229 v.; — o. die van Indië door de Mohammedaansch geworden Turken blz. 254 vv.

Onder wie trad Mohammed op, en hoe kwam hij er toe om op te treden als godsdienststichter"?

Hoe werd hij in 't eerst bejegend?

Wanneer nam het met zijne zaak een keer?

Welke landen werden door de aanhangers van Af. veroverd?

Om welke reden zijn de Christenen aanvallenderwijze tegen de Mohammedanen opgetreden?

Tot hoever zijn de laatsten in Europa doorgedrongen ?

Sluiten