Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende dansen een hoogeren graad van heiligheid zoeken te bereiken. — Eveneens gebruiken Mohammedanen den rozenkrans, en vereeren zij heiligen.

Omstreeks het Jaar 1750 begon de partij der Wahhabieten pogingen te doen om aan allerlei misbruiken en aan veel zedeloosheid een einde te maken, wat hun evenwel niet is gelukt.

Vgl. Dr R. Dozy t. a. p. — o. het verzamelen der openbaringen blz. 73 vv.; — o. den inhoud der Overlevering blz. 82 vv.; — o. de vijf groote plichten blz. 90—93 (vgl. 39 v.); — o. den heiligen oorlog, het verbod van wijn en dobbelspel, en het toekomende leven blz. 100 vv.; — o. de leer der voorbeschikking bij M., en sekten onder zijne aanhangers blz. 131 vv.

Voorts o. den tegenwoordigen toestand in Perzië blz. 314 vv., 319 vv., in Turkije en Afrika 338 vv., 342 vv.,

— in Arabië 347 vv., — o. sporen van verval van het Mohammedanisme in 't algemeen blz. 350 v.; — o. het preeken in de moskeeën blz. 328 v.; — o. het Moharramfeest blz. 335 v. (vgl. 300 vv.), het Bairamfeest, enz. blz. 92, 337 v.; — o. de Derwisjen blz. 329 v.; — o. de dansen bij sommige orden blz. 330 vv.; — o. den rozenkrans blz. 278, — en heiligenvereering blz. 299, 340 v.;

— o. de Wahhabieten blz. 273 vv.

Welke zijn de bronnen, waaruit men leert kennen, wat Mohammed gepredikt heeft?

Welke zijn volgens M. de voornaamste plichten?

— Wat heeft hij verder zijnen volgelingen opgelegd? Welke zullen volgens M. de gevolgen zijn van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid?

Hoe sprak Af., en hoe denkt een Mohammedaan over het bestuur der wereld? '

Hoe worden onder de Mohammedanen tegenwoordig de godsdienstige plichten waargenomen?

Welke dagen houden zij in eere?

Sluiten