Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke eigenaardige dingen vindt men bij de Mohammedanen, zooals men ook bij de R.-Katholieken vindt?

Wie hebben eene hervorming tot stand zoeken te brengen ?

$ 23. Mohammedanisme en Christendom vergeleken met elkaar.

Mohammed heeft niet verstaan, dat de godsdienst in de eerste plaats eene zaak van het hart, eene van gevoelen en willen is. Hij heeft al te veel gesproken en gehandeld, alsof het aannemen en betrachten van sommige leerstellingen en gebruiken voldoende was, om den mensch godsdienstig te doen zijn. Hij legde zulke op en drong tot het aannemen en naleven er van, zonder veel te letten op de beweegredenen, waarom men zich naar hem voegde. In deze opzichten kwam hij veel te kort, omdat hij zelf niet innig godsdienstig was.

Ten gevolge van dit alles heeft M. hen, die zijn godsdienst gingen belijden, wel soms een en ander doen aannemen, dat beter was dan wat te voren onder hen gold. O.a. is dit het geval geweest met betrekking tot de behandeling van slaven en tot het huwelijksrecht. Wezenlijk zijn echter slaven en vrouwen door M. niet opgeheven uit hunne vernedering. Omdat hij het kwaad niet in den wortel aantastte, is noch in dit, noch in andere opzichten uit zijne prediking een grondige verbetering voortgevloeid.

Zelfs heeft de godsdienst van M., omdat hij zoo-

Sluiten