Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel nadruk op uiterlijke dingen heeft gelegd, in meerdere opzichten kwaad gesticht.

Vooreerst ontwikkelen Mohammedaansche volken zich zeer moeilijk en worden verkeerdheden onder hen niet gemakkelijk uit den weg geruimd, omdat men acht, dat de door M. verordende wetten en instellingen van God uitgegaan zijn en altijd gehandhaafd moeten blijven.

Ten andere zijn de belijders van het Mohammedanisme veelal trotsch en dweepziek tegenover andersdenkenden. Immers zij krijgen geen oog voor het algemeen menschelijke, en meenen alléén de waarheid te bezitten, tot het aannemen waarvan een ander desnoods met geweld kan, en ook somtijds mag, worden gedwongen. Voor hun tekortkomingen in zedelijk opzicht kunnen zij weinig oog hebben, omdat de Mohammedaansche godsdienst hun geen verheven ideaal voor oogen stelt.

Het Christendom staat — door de prediking dat nimmer het uiterlijk aannemen van eenige leer of eenig gebruik, maar steeds alleen eene goede gezindheid den mensch waarde geeft voor God, voorts dat alle menschen waarde voor Hem bezitten en elkander lief moeten hebben, omdat in elk iets goeds aanwezig is hetwelk langzamerhand meerder zal worden, — oneindig hooger dan het Mohammedanisme.

Ook reeds het Boeddhisme staat er verre boven.

In „Levenslicht uit vroeger eeuwen" uitspraken uit den Koran, enz., o.a. no. 370 v., 373 v., 376, 379 vv.

Vgl. overigens Dr R. Dozy t. a. p. — o. het karakter van Mohammed blz. 16, 30 vv., 41 v., 45 v., 50 v., 55 v., 65 v., 71; — o. zijne opvatting van den godsdienst 91 vv. (vgl. 338 v.); o. den invloed van het Mohammedanisme blz. 89, 312 (vgl. 351), 314 v., 342, 344.

4

Sluiten